تمدید شد
1400/03/06

در پاسخ به تماس های مکرر پژوهشگران ارجمند مهلت ارسال مقالات تا 24 خردادماه 1400 تمدید شد.