تمدید شد.
1400/09/02

نظر به تغییر محل دبیرخانه و اجابت درخواست های پژوهشگران محترم ، "پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق" روز جمعه 12 آذرماه برگزار می شود و سایت کنفرانس برای ثبت نام و ارسال مقالات تا 10 آذرماه 1400 باز می باشد.