اطلاع رسانی و تمدید
1401/03/19

نامه اطلاع رسانی کنفرانس برای دانشگاهها و سازمان ها ارسال شد. و مهلت ارسال مقالات تا 29 خردادماه 1401 تمدید گردید.