برنامه اجرایی و لینک برگزاری کنفرانس6
1401/03/30

ششمین كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق روز دوشنبه 30 خردادماه 1401 از ساعت 13 تا 20 به صورت آنلاین برگزار می شود. 
لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf6


نام  کاربری  abc

رمز عبور    12345678