انتشار مقالات دوره ششم کنفرانس
1401/04/25

مجموعه مقالات پذیرفته شده دوره ششم کنفرانس به صورت تمام متن در پایگاه علمی مرجع دانش منتشر شد.
لینک انتشار