شیوه برگزاری کنفرانس
1399/08/22

با توجه به تداوم وضعیت کرونا؛ کنفرانس به صورت ویدئو کنفرانس و در بستر فضای مجازی دانشگاه تهران برگزار می شود.