مهلت ارسال مقاله تمدید شد.
1399/08/26

با تصویب شورای سیاستگذاری و بر اساس درخواست های پژوهشگران محترم و به منظور استفاده بهتر از وقت پژوهشگران در شرایط کرونا و تعطیلات، فرصت ارسال مقاله به کنفرانس تا 4 آذرماه 1399 تمدید شد.