فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
امکان پذیرش چکیده مقاله
1400/07/14
امکان پذیرش چکیده مقاله

امکان پذیرش چکیده مقاله، بدون ارسال مقاله کامل به کنفرانس فراهم شد.
پژوهشگران ارجمند نسبت به ثبت کامل مقاله یا صرفا ارسال چکیده مقاله به کنفرانس مختارند.