عضویت در کانال تلگرامی
تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها

به منظور همراهی با پژوهشگران ارجمندی که دارای مقاله پذیرفته شده در کنفرانس هستند وموفق به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها نشده اند. آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا پایان روز یکشنبه 5 مردادماه 1399 تمدید شد.


1399/05/04 (1 سال قبل )