فرم های نگارش دسترسی سریع

user-controlpanel

reviewers-controlpanel

عضویت در کانال تلگرامی
تمدید فرصت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1399/05/04

به منظور همراهی با پژوهشگران ارجمندی که دارای مقاله پذیرفته شده در کنفرانس هستند وموفق به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها نشده اند. آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا پایان روز یکشنبه 5 مردادماه 1399 تمدید شد.